کـسـی کـو جـان مـن بـاشـد چـه با او دوستی ورزم؟ 
نـبـاشـد دوسـتـی بـا او کـه خـود را دوسـت مـیـدارم

/ 0 نظر / 9 بازدید