# اوحدی_مراغه_ای
کـسـی کـو جـان مـن بـاشـد چـه با او دوستی ورزم؟ نـبـاشـد دوسـتـی بـا او کـه خـود را دوسـت مـیـدارم
/ 0 نظر / 27 بازدید
مــیــان خــواب و بــیــداری شــبـی دیـدم خـیـال او از آن شـب والـه و حـیـران، نـه در خوابم، نه بیدارم
/ 1 نظر / 29 بازدید