# ب
بـر مـن چـو شـوی پـیدا من در تو شوم پنهان از مـن چـو شـوی پـنـهـان پـیـدات همی جویم
/ 0 نظر / 23 بازدید
به یاد عشق تو تا من ترانه خوان گشتمجهان و جمله جهان شد ترانه خوان با من
/ 1 نظر / 20 بازدید
با عقیق سبز چشمت روشنی را میزبانیبرمگیر از خلوت سردم نگاه آذرین را
/ 0 نظر / 17 بازدید
بــه خــیــال رخ و زلــف تــو بـود تـا دم صـبـح بـسـتـر خـواب مـن از لـاله و ریحان همه شب
/ 1 نظر / 11 بازدید