# د
دیدن روی تو در خویش ز من خواب گرفتآه از آیینه که تصویر تو را قاب گرفت
/ 1 نظر / 16 بازدید
در هـــوای گـــل روی تــو بــود خــواجــو را همنفس بلبل شب خیز خوش الحان همه شب
/ 1 نظر / 13 بازدید