ازکدام آیینه سازی آمدی ای صاف روشن؟!
درکجا دادی تراش این بازوان مرمرین را؟

/ 0 نظر / 6 بازدید